BIP

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje:

 • mgr Ireneusz Łuczak (dyrektor szkoły) oraz mgr Marzena Janowiak (zastępca dyrektora szkoły) - odpowiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie organizacji i zarządzania,
 • Liliana Zielińska - główna księgowa - odpowiedzialna za gospodarkę księgowo-finansową szkoły.
 •  J. Milczanowska - sekretarz szkoły


Zadania dyrektora szkoły:

 • zadania wynikające z karty nauczyciela i ustawy o systemie oświaty
 • zaciąganie zobowiązań do kwot określonych w rocznym planie finansowym
 • powoływanie i odwoływanie głównego księgowego
 • występowanie przed sądami polskimi
 • ustanawianie pełnomocników do prowadzenia egzekucji należności jednostki oświatowej
 • zawieranie ugód, umarzanie i rozkładanie na raty należności na zasadach określonych przez Radę Miejską w ZG
 • tworzenie planu finansowego
 • zawieranie umów najmu i dzierżawy
 • nabywanie środków trwałych


Zadania sekretarza szkoły:
Sekretarz szkoły podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły.
Do obowiązków sekretarza szkoły należy:

 1. prowadzenie sekretariatu oraz załatwianie spraw bieżących ,
 2. przechowywanie dokumentacji wg obowiązujących przepisów,
 3. prowadzenie korespondencji szkolnej,
 4. powielanie pism oraz materiałów dydaktycznych,
 5. sporządzanie sprawozdań,
 6. nadzór nad zaopatrzeniem szkoły w materiały biurowe i szkolne,
 7. prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw uczniowskich:
 8. sporządzanie klasowych list uczniów,
 9. ewidencjonowanie przyjęć, pobytu i opuszczania szkoły przez uczniów,
 10. prowadzenie księgi roczników i księgi ewidencji uczniów,
 11. prowadzenie adnotacji o spełnianiu obowiązku szkolnego przez uczniów,
 12. przekazywanie kart zdrowia oraz dokumentów do innych szkół,
 13. czuwanie nad systematycznym przesyłaniem ze szkół ponad podstawowyc
 14. potwierdzeń o kontynuowaniu nauki przez absolwentów naszej szkoły,
 15. prowadzenie zapisów uczniów ,
 16. prowadzenie archiwum szkolnego,
 17. wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych,
 18. załatwianie innych spraw zleconych przez dyrektora szkoły.


Sekretarz szkoły pełni w ramach swoich obowiązków pełni funkcję kasjera i do jego obowiązków należy:

 1. przechowywanie dokumentów kasowych,
 2. właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki ,czeków ,
 3. dokonywanie operacji gotówkowych na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez osoby upoważnione przejrzanych pod względem merytorycznym formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty,
 4. dokonywanie wypłat gotówkowych jedynie ze środków podjętych z rachunków bankowych,
 5. odprowadzanie przyjętych sum do banku w dniu ich pobrania ,a najdalej w dniu następnym,
 6. niezwłoczne zawiadamianie dyrektora i księgowego o brakach gotówkowych oraz ewentualnych włamaniach do kasy.


W powierzonym zakresie pełnienia obowiązków ,kasjer ponosi odpowiedzialność materialną.


Zadania głównego księgowego:

 • prowadzenie rachunkowości szkolnej
 • archiwizowanie dokumentów księgowych
 • kontrola dokumentów księgowych
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej
 • prowadzenie gospodarki finansowej jednostki
 • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zwieranych przez szkołę
 • analiza wykorzystania środków finansowych
 • dokonywanie kontroli wewnętrznej
 • opracowanie projektów przepisów wew. dot. rachunkowości
 • sporządzanie list wynagrodzeń i różnych zasiłków
Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienil: Administrator
Data dodania: 2006-01-02 02:23:13 Ostatnia aktualizacja: 2013-09-08 19:06:23
Data publikacji: 2006-07-13 21:51:18 Artykul byl czytany: 9 razy